Personvernerklæring

Loggfiler
Som de fleste andre nettsteder bruker dette nettstedet loggfiler. Informasjonen i loggfilene inkluderer Ip-adresser, browser type, ISP, tidspunkter, refererende sider m.m. Denne informasjonen er ikke personlig identifiserbar.

Vi i Furuheim mote ønsker å gi deg tryggheten du fortjener.

  • Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de 
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene 
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre 
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun 
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med 
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker 
identifisering og slik innhenting er nødvendig. 
 
9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 
11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.7


Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å 
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført 
avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi 
kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal 
bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv 
handling, for eksempel ved avkrysning. 
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom 
han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun 
ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.